Młodzi nastawieni na sukces

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


W ramach projektu oferujemy:
  • Stypendium szkoleniowe
  • 5 miesięczne staże zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Zwrot kosztów dojazdu
  • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Projekt skierowany jest do kobiet i mężczyzn w tym osób niepełnosprawnych, w wieku 15 – 29 lat, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w myśl KC;
  • aktualnie nieuczestniczych w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET;
  • biernych zawodowo.

NIE CZEKAJ ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ
POMOŻEMY CI ZNALEŹĆ PRACĘ !